Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Organist får rekordstor godtgørelse for fyring
07-10-2015
Prisen for at afskedige en organist uden saglig begrundelse løber op i et sekscifret beløb for to kronjyske menighedsråd.

I en usædvanlig sag fra Randers skal menighedsrådene i Dronningborg og Gimming Sogne nu betale 162.500 kr. til deres organist som godtgørelse for blandt andet usaglig opsigelse. Organisten, Gozel Madsen, er samtidig blevet fritstillet i resten af sin opsigelsesperiode, og foruden selve godtgørelsen og den almindelige løn kan hun se frem til at modtage omkring 75.000 kr. i efterbetaling for blandt andet ikke-afholdte særlige feriedage samt en række andre fejl i hendes lønudbetalinger.

Det står klart efter en forhandling om sagen i Kirkeministeriet den 18. september, hvor både Organistforeningen, CO10 og Aarhus Stift deltog.

At sagen endte i ministeriet, skyldes, at parterne ved den forudgående forhandling i stiftet ikke kunne nå til enighed om godtgørelsens størrelse. Aarhus Stift var helt enig i, at der er tale om en usaglig opsigelse, og i øvrigt at Gozel Madsen har særlige feriedage til gode, som nu skal udbetales kontant.

EN UBERETTIGET BESKYLDNING
I varslet om afskedigelsen, den såkaldte sindetskrivelse eller partshøring, som blev sendt til Gozel Madsen den 6. marts, beskylder menighedsrådene hende blandt andet for at lyve, efter at hun i efteråret 2014 havde fortalt Organistforeningen, at hun gennem flere år kun har afholdt fem ugers ferie:

”Begrundelsen er (…) din stadige vægring ved at gøre brug af vores kalender-log og planlægningssystem (…) og senest de fejlagtige oplysninger om din ferieafvikling.”

I den efterfølgende høringsfase var menighedsrådene dog ikke i stand til at dokumentere, at hun siden 2011 skulle have afholdt nogen af sine særlige feriedage. Derimod kunne Organistforeningen over for menighedsrådene og stiftet dokumentere, at ud af de vikartimer, som i perioden har været anvendt for Gozel Madsen, har ingen af dem været placeret på særlige feriedage.

Hvad skrivelsens første kritikpunkt angår, kunne menighedsrådene ikke redegøre for, hvordan de havde instrueret Gozel Madsen i at bruge sognenes nye elektroniske kalender (Google Kalender), som hun havde haft startvanskeligheder med.

UKLARE RETNINGSLINJER
At menighedsrådenes begrundelser viste sig at være udokumenterede, afholdt dem dog ikke fra at fortsætte afskedigelsesprocedurerne – nu blot med en ny begrundelse. I den efterfølgende opsigelse fra slutningen af maj handler det ikke længere om særlige feriedage og kalenderen. Nu er begrundelsen, at Gozel Madsen ikke har respekteret sognets retningslinjer for fastlæggelse af ferier, og at hun ”ikke tænker på kirkens ve og vel”. Om dette står der i referatet fra august måneds forhandling i stiftet:

”Medarbejderen udviser efter menighedsrådets opfattelse en manglende forståelse for betingelserne for at arbejde i kirken, herunder at man ikke beder om fri i belastede perioder. Der er ingen dokumentation for, at menighedsrådet har orienteret medarbejderen om dette. Menighedsrådet ændrer begrundelsen fra partshøring til opsigelse, hvorved medarbejderen ikke har haft mulighed for at tage stilling til begrundelsen i opsigelsen.”

Det hører med til historien, at Gozel Madsen ikke på noget tidspunkt har undladt at spille til tjenester, som hun ikke har kunnet få fri fra. Hun har undertiden fremsat nogle specielle ønsker til sin ferieafvikling og har blandt andet foreslået at samle sine rullende fridage til tre ugers frihed i forlængelse af de tre ugers sommerferie, sådan at hun havde mulighed for at rejse til sit oprindelige hjemland. Men i det daglige arbejde har hun udvist fleksibilitet i forhold til at løse sine arbejdsopgaver – faktisk en lige lovlig stor fleksibilitet, hvis man ser på det med fagforeningsbriller:

”Jeg har tilbudt at være behjælpelig med at tage kirkelige handlinger, hvis jeg kan, og har den aftale med kontoret, at de spørger mig, også selvom om det er min fridag. Jeg siger så nej, når jeg ikke kan. Derfor har jeg ikke indført alle rullende fridage i kalenderen,” skriver Gozel Madsen i sit høringssvar til menighedsrådene.

HÅRD STRAF FOR BEGYNDERBØVL
I høringssvaret, som Gozel Madsen skrev forud for den endelige opsigelse, fortsætter hun således:

”I sindetskrivelsen angives, at det er på grund at problemerne med E-kalenderen, at menighedsrådet ønsker at opsige mig. Hvis problemerne med E-kalenderen har haft så store konsekvenser for menighedsrådet, at det berettiger til at afskedige mig, forstår jeg ikke, at jeg ikke er blevet gjort opmærksom på det på et tidligere tidspunkt.”

Formand for Dronningborg Menighedsråd, Per Bøje Rasmussen, skrev tilbage i juni 2014 en meget positiv anbefaling af Gozel Madsen, hvor han udtrykte stor tilfredshed med hende som organist. Under en drøftelse i februar, hvor tillidsrepræsentant Christian Holdensen deltog som bisidder, vedkendte formanden sig denne anbefaling, men påpegede, at der jo heller ikke står noget i den om udfordringerne med arbejdsplanlægning.

Det var da også først i løbet af 2014, at den elektroniske kalender blev indført i sognet som planlægningsredskab, og andre af de ansatte har også haft begyndervanskeligheder med den, fremgår det af Gozel Madsens høringssvar.

OTTE OVERENSKOMSTBRUD
Som nævnt blev udfaldet af sagen, at menighedsrådene nu skal betale et rekordstort beløb til Gozel Madsen i godtgørelse. Af referatet fra mødet i ministeret fremgår det:

”C010 gjorde gældende, at Dronningborg og Gimming sognes menighedsråd uretmæssigt har meddelt Gozel Madsen afsked, og at der er tale om skærpende omstændigheder, idet menighedsrådene i forbindelse med afskedigelsen har beskyldt Gozel Madsen for at lyve. (…) Parterne drøftede sagen og enedes om følgende: Menighedsrådene trækker påstanden om, at Gozel Madsen har afgivet urigtige oplysninger om særlige feriedage, tilbage.”

Herefter beskrives afgørelsen om en ”godtgørelse på grund af usaglig afsked og de gener, Gozel Madsen har haft i forbindelse med ovenstående beskyldninger”. Dertil kommer efterbetalingen af de manglende afholdte særlige feriedage foruden en række andre fejl i Gozel Madsens løn, som Organistforeningen havde gjort opmærksom på.

I foråret indklagede Organistforeningen menighedsrådene for hele otte overenskomstbrud, blandt andet at menighedsrådene ikke har ydet deres organist ferie i fuldt omfang, at de uden kompensation har ladet hende gøre tjeneste på sin faste fridag og andre gange uden for rammetiden. Disse overenskomstbrud var med til at påvirke den godtgørelse, som blev aftalt på mødet i Kirkeministeriet.

Menighedsrådsformand Per Bøje Rasmussen har ikke ønsket at kommentere oplysningerne i denne artikel.
Filip

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin