Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Afklaring omkring vielser i det fri
20-10-2014
Hvis præsten er med på brudeparrets ønske om en vielse uden for kirkerummet, har kirkefunktionærerne den samme pligt til at medvirke, som de har i kirken.

Efter et formandsmøde i juni rettede de fleste af kirkefunktionærernes organisationer i sommer en en fælles henvendelse til Kirkeministeriet. Heri bad Organistforeningen sammen med seks andre organisationer om at redegøre for et notat, som biskopperne havde udsendt i januar 2014 med overskriften ”Tillæg til vejledning om vielser udenfor kirkens rum: Kirkebetjeningens deltagelse”. Kirkeministeriet har nu svaret på henvendelsen med et nyt notat, som konkluderer, at ”biskoppernes vejledning synes dækkende”.

I deres notat slår biskopperne fast, at ”menighedsrådet er forpligtet til at stille kirkebetjening til rådighed (…) ved vielser udenfor kirkens rum”. Den formulering faldt organisationerne så meget for brystet, at de skrev til ministeriet, at de ”finder det afgørende nødvendigt, at der er et klart og uomtvisteligt grundlag for, hvem der tjenstligt kan forpligte den enkelte kirke- og kirkegårdsansatte. (…) Udgangspunktet må være, at det er menighedsrådet som arbejdsgiver, som tjenstligt kan instruere den ansatte”.

Ministeriets svar giver organisationerne ret i, at dette er udgangspunktet, og samtidig er det et udgangspunkt, at ”kirkebetjeningen er forpligtet til at varetage de med stillingen forbundne pligter, herunder at medvirke ved kirkelige handlinger”. Menighedsrådet kan siges at have pligt til at stille kirkebetjening til rådighed, eftersom et brudepar har ret til betjening – uanset om vielsen skal foregå i kirken eller et andet sted.
”Biskoppernes vejledning (…) er efter ministeriets opfattelse alene en oplysning om gældende ret og dermed ikke i sig selv et pålæg til menighedsrådene om at stille kirkebetjening til rådighed ved vielser uden for kirkens rum,” skriver ministeriet i notatet.

CASIO-KEYBOARD ER FJONG
Biskopperne fastslår i deres vejledningstillæg, som ministeriet altså nu har blåstemplet, at ”reglerne om arbejdstilrettelæggelse for overenskomstansatte kirkefunktionærer skal overholdes på samme måde som ved vielser i kirken, det vil sige en vielse i det fri skal varsles med mindst en måned og den skal ligge inden for funktionærens rammetid”. Og vejledningen slutter med et afsnit om organister:

”En organist kan som hovedregel ikke nægte at spille på det orgel eller det klaver, som stilles til rådighed af menighedsrådet. Det må dog anbefales, at menighedsråd, præst og organist drøfter, hvilke minimumskrav, der skal stilles til de orgler/klaverer, der skal benyttes til vielser udenfor kirkens rum. F.eks. om brudeparret skal leje et elektrisk orgel af en given standard eller om menighedsrådet påtager sig den opgave.”

Det står altså klart, at organisten under ingen omstændigheder kan pålægges at sørge for et instrument – og naturligvis heller ikke for hverken transport af instrumentet eller strøm til det.

[Opdatering ultimo oktober:] Biskopperne har på baggrund af succes med ordningen forlænget muligheden for vielser uden for kirkens rum frem til 2016, og der er forventninger om, at den sandsynligvis kan gøres permanent derefter.
Filip

LÆS OGSÅ: Organisters deltagelse i vielser uden for kirkens rum (04.06.13)

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin