Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Organistforeningens generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Organistforeningen mandag den 24. august 2020 kl. 14.30 på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Foreningens regnskab til godkendelse ved kassereren
  4. Fastsættelse af næste års kontingent ved kassereren
  5. Valg til bestyrelsen (se nedenfor)
  6. Valg af suppleanter
  7. Forslag om ændring af foreningens vedtægter (se forslaget længere nede)
  8. Indkomne forslag – skal være Organistforeningens sekretariat i hænde senest den 28. juni 2020
  9. Eventuelt

VALG TIL BESTYRELSEN
Ved Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 24. august 2020 udløber valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne Knud Damgaard Andersen, Jørgen Kleon Jeppesen og Kenn Therkelsen.

Knud Damgaard Andersen og Jørgen Kleon Jeppesen modtager genvalg. Bestyrelsen genopstiller hermed begge for en ny periode.

Kenn Therkelsen modtager ikke genvalg. I stedet opstiller bestyrelsen Karin Bitsch Antonsen, organist ved Skals kirke og korleder ved Viborg Domkirke.

Desuden har Jette Plougheld, der trådte ind i bestyrelsen i sommeren 2019 i stedet for Carsten Engstrøm, ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet opstiller bestyrelsen Teresemarie Lisiux, organist ved Nyvang kirke i Kalundborg.

Forslag om andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede kan indsendes til sekretariatet senest den 28. juni 2020. Hvert forslag skal være bilagt en skriftlig erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen, samt være underskre-vet af mindst fem stemmeberettigede medlemmer som stillere.

ENDELIGT FORSLAG OM ÆNDRING AF VEDTÆGTER
De fremmødte på generalforsamlingen i Viborg skal tage stilling til, om nedenstående forslag fra bestyrelsen om ændrede vedtægter kan vedtages endeligt.

På Organistforeningens generalforsamling i 2019 blev et forslag fra bestyrelsen om opdatering af foreningens vedtægter behandlet. Bestyrelsen noterede sig de overvejelser omkring ændringerne, som medlemmerne fremkom med, hvor især ændringen af karensperioden for ikke-nyuddannede medlemmers ret til bistand fra sekst til tre måneder blev diskuteret (§ 3, stk. 4; se evt. punkt 7 i referatet fra generalforsamling 2019).

Bestyrelsen har efterfølgende på sit møde i juni 2019 drøftet de foreslåede vedtægtsændringer som opfølgning debatten under generalforsamlingen. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at fastholde den ordlyd af vedtægtsændringerne, som blev præsenteret forud for generalforsamlingen i 2019.

Ifølge vedtægternes § 9 vedrørende ændringer af vedtægterne skal bestyrelsen meddele medlemmerne det endelige ændringsforslag, som sættes til afstemning på en følgende generalforsamling. Hvis mindst 2/3 af medlemmerne på denne generalforsamling stemmer for, bliver forslaget vedtaget. I givet fald træder vedtægterne i stedet for vedtægter af 1. januar 2012.

OVERSIGT OVER ÆNDRINGERNE
Under § 3. Medlemmer hedder det i stk. 1:
Som ordinære medlemmer optages:
a) Organister med Præliminær Orgelprøve eller tilsvarende uddannelse ansat i organiststillinger i den danske folkekirke inden for foreningens forhandlingsområde.
b) Personer i øvrigt med Præliminær Orgelprøve eller tilsvarende uddannelse.

Som ekstraordinære medlemmer optages:
c) Elever, der er optaget som PO-studerende på anerkendt uddannelsesinstitution.

Dette foreslås ændret til:
Som ordinære medlemmer optages:
a) Organister med eksamen som ”Kirkemusiker med Orgel og Korledelse” eller ”Præliminær Organisteksamen/Orgelprøve” eller tilsvarende udenlandsk eksamen/uddannelse ansat i organiststillinger i den danske folkekirke inden for foreningens forhandlingsområde.
b) Personer i øvrigt med eksamen som ”Kirkemusiker med Orgel og Korledelse” eller ”Præliminær Organisteksamen/Orgelprøve” eller tilsvarende eksamen/uddannelse.
c) Elever, der er optaget som studerende på uddannelsen til ”Kirkemusiker med Orgel og Korledelse”.

Under § 3. Medlemmer hedder det i stk. 4:
Stk. 4. Ret til bistand fra foreningen forudsætter, at pågældende medlem har betalt mindst et halvt års kontingent

Dette foreslås ændret til:
Stk. 4. Ret til bistand fra foreningen forudsætter, at pågældende medlem har betalt mindst tre måneders kontingent.

Under § 4. Bestyrelsen hedder det i stk. 1:
Foreningen har en bestyrelse på 7 medlemmer, valgt på en generalforsamling. Af disse skal mindst 6 være valgt blandt de under § 3 a) nævnte medlemmer.

Dette foreslås ændret til:
Foreningen har en bestyrelse på 7 medlemmer, valgt på en generalforsamling. Af disse skal mindst 5 være valgt blandt de under § 3 a) nævnte medlemmer.

Under § 4. Bestyrelsen hedder det i stk. 3:
Desuden vælges på generalforsamlingen en 1.-suppleant og en 2.-suppleant til at indtræde i bestyrelsen ved mandatnedlæggelse.

Dette foreslås ændret til:
På generalforsamlingen vælges en 1.-suppleant. Herefter vælges en 2.-suppleant. Ved mandatnedlæggelse i bestyrelsen indtræder 1.-suppleanten. Ved yderligere mandatnedlæggelse i bestyrelsen indtræder 2.-suppleanten.

Følgende foreslås indsat som ny § 6:
§ 6. Indgåelse og fornyelse af overenskomster
Ved fornyelse eller indgåelse af overenskomster på Organistforenings område afholdes en vejledende urafstemning blandt organistforeningens nævnte medlemmer under § 3 stk. 1 henholdsvis a) og b). Urafstemning kan foretages elektronisk.

Den nuværende § 6 foreslås ændret til § 7 og så fremdeles.

Under § 7 Generalforsamling hedder det i stk. 3:
På generalforsamlingen
• vælges en dirigent til ledelse af mødet
• forelægger formanden bestyrelsens årsberetning
• forelægger kassereren regnskabet
• vedtages der kontingentsatser efter indstilling fra bestyrelsen
• foretages der valg til bestyrelsen
• foretages valg af suppleanter
• behandles der i øvrigt emner sat på dagsordenen af bestyrelsen eller medlemmer

I forlængelse af det sidste punkt foreslås følgende punkt tilføjet:
• behandles der i øvrigt emner under eventuelt

Bestyrelsens samlede udkast til nye vedtægter kan læses her
Generalforsamling 2020
Vigtige dokumenter


(Find referater, beretninger og regnskaber fra tidligere år via menuen)
Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin