Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Planlægning af organistarbejdet
I regnearket her kan du se et eksempel på, hvorledes ugeplanlægningen for organister kan foretages. Regnearket indeholder en 2010 kalender, der kan anvendes til organistens egen planlægning.

Rådighed ved akut sygsom
I forbindelse med geografisk fleksibilitet eller anden form for samarbejde mellem flere menighedsråd er det en udbredt forestilling hos mange menighedsråd, at organisterne umiddelbart kan vikariere for hinanden hvis der opstår akut sygdom. Men der er faktisk nogle meget specifikke regler der skal være opfyldt for at det kan lade sig gøre. Reglerne er beskrevet i overenskomstens § 12, stk. 5:  

 

"Ved egen eller ved andre kirker, hvor organisten er forpligtet til at varetage organistopgaver, kan organisten forpligtes til at stå til rådighed op til to dage pr. uge for varetagelse af tjenester opstået som følge af akut opstået sygdom. Rådighedsperioder anføres med et varsel på mindst én måned i planen over planlagte kirkelige aktiviteter, jf. stk. 2 og 4. Rådighedsperioden medregnes i opgørelsen af 30 timers perioden, jf. stk. 6."

På dansk betyder dette, at menighedsrådet en måned før skal vide, hvem der bliver syg, samt hvilke tjenester der derfor skal vikarieres for. Derudover skal menighedsrådet håbe på, at vedkommende bliver syg en af de to dage, der er afsat rådighedsforpligtelse, og ikke en af de øvrige 5 dage i ugen. Endelig skal menighedsrådet tælle rådighedsperioden med i de maksimalt 30 timer, der kan planlægges med i en fuldtidsstilling.

Et eksempel: en halvtidsansat organist skal stå til rådighed for akut sygdom for naboorganisten i 2 hele dage om ugen. Organisten kan så ikke varetage planlagte tjenester i egen kirke fordi der er brugt ca. 15 timer til rådighedstjenesten, og det er, hvad den halvtidsansatte organist maksimalt kan anvende til planlagte tjenester i egen kirke incl. rådighedstjeneste til akut sygdom. 

Organistforeningen har kun kendskab til ganske få menighedsråd, der benytter sig af muligheden for at lade deres organist stå til rådighed for akut sygdom. Men det er vel egentlig ikke så mærkeligt.

Nyttige dokumenter

Vejledninger
OBS: De to vejledninger er henholdsvis Landsforeningens og Haderslev Stifts bud på, hvordan en organiststilling optælles.

Disse vejledninger giver et indblik i, hvorledes arbejdsgiversiden opfatter organistarbejdet og hvordan man med arbejdsgiverøjne kan forestille sig, at en organiststilling optælles.

Organistforeningen er ikke nødvendigvis enig i de synspunkter, der gives udtryk for i vejledningerne. Kontakt derfor altid en tillidsrepræsentant fra Organistforeningen, når din stillings størrelse og din arbejdstids placering skal vurderes.

Regneark-eksempel

Artikler

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin